Thời hạn của giấy phép lao động - The validity of work permit

Thời hạn của giấy phép lao động

Theo điều 11 của nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 2 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng cũng không được quá 2 năm:

- Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

- Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

- Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

- Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

The validity of work permit

Pursuant to Article 11 of the Degree No 11/2016/ND-CP issued on 3 February 2016 hereby details on the implementation of Labor Code regarding to the foreign labor working in Viet Nam, the validity of the issued work permit can not be more than 2 years as well as the work permit in following conditions:

- The predicted validity of labor contract;

- The validity of the foreigner who is elected to work in Vietnam from foreign company

- The validity of the contract or agreement between Viet Nam and foreign partners

- The validity of the service supplies contract or agreement between Viet Nam and foreign partners

- The validity mentioned in documents from foreign company which supplies foreign labor for service supplies negotiation;

- The validity defined in the certificate of non-governmental foreign organization, international organization works legally obey to Viet Nam law;

- The validity mentioned in documents from foreign company which supplies foreign labor for commercial representative;

- The validity mentioned in documents proving the foreign labor is allowed to participate in the foreign enterprise business which already has commercial representative in Viet Nam

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince Residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

CONTACTS