Thủ tục xin công văn nhập cảnh - Procedure of application for VISA

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam

 

a) Các loại công văn nhập cảnh gồm:

- Công văn du lịch

- Công văn thương mại

- Công văn lao động

 

b) Hồ sơ xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài gồm:

- Giấy Đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư: 2 bản sao y công chứng

- Giấy chứng nhận mẫu dấu: 2 bản sao y công chứng

- Giấy chứng nhận đăng ký chữ ký mẫu (Giám đốc, Phó Giám Đốc): 1 bản gốc

- Hộ chiếu (Passport) người nước ngoài: 1 bản photo

- Mẫu N2 - Công văn xin nhập cảnh Việt Nam: 1 bản gốc, đóng dấu, ký tên của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh

- Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức: 1 bản gốc

- Kế hoạch làm việc dự kiến tại Việt Nam: 1 bản gốc

- Thời hạn trả kết quả: 2-3 ngày làm việc (có thể lấy gấp trong 1 ngày làm việc).

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Procedure of application for VISA in Viet Nam

 

a) Types of VISA

- Travelling VISA

- Commercial VISA

- Labor VISA

 

b) Documents for application VISA for foreigners:

- Business registration/ Investment certificate: 2 notarized copies

- Certificate of sample: 2 notarized copies

- Certificate of signing up sample signature (Director, Vice Director): 1 original file

- Passport : 1 copy

- N2 sample - VISA : 1 original file, stamped, signed by sponsored enterprise, organization

- Letter of reccomendation from enterprise, organization: 1 original file

- Working plan in Viet Nam : 1 original

- Time of result: 2 - 3 working days (can be in 1 working day)

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince Residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

 

CONTACTS