Quy trình cấp lại giấy phép lao động - Procedure of reissue of work permit

Quy trình cấp lại giấy phép lao động: 

Bước 1: Ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp mẫu số 1 (Công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài) tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội để được Sở chấp thuận.

 

Bước 2: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động (trong đó có mẫu số 08 – văn bản đề nghị cấp lại) cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

 

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Procedure of reissue of work permit

Step 1: At least 30 days before the expired day of work permit, the employer has to submit the form No. 1 (The official correspondence of recruiting foreigners) at Department of Labor, War Invalids and Social Affairs for approval

 

Step 2: At least 5 days but not more than 45 days before the expired day of work permit, the employer has to submit the regulated documents for reissue work permit (including form No 08 - the documents of reissue) to Department of Labor, War Invalids and Social Affairs which issued work permit

 

Step 3: Within 3 working days, since the day that the documents are sufficient, Department of Labor, War Invalids and Social Affairs reissue work permit. The refusal to issue a work permit must be given in writing and explained

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince Residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

CONTACTS