Thời hạn của thẻ tạm trú - The validity of temporary residence card

Thời Hạn Của Thẻ Tạm Trú Cấp Cho Người Nước Ngoài

Thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 38, Điều 8 Luật xuất, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

 

1. Các đối tượng sau đây được cấp thẻ tạm trú không quá 05 năm:

- Thẻ tạm trú ký hiệu NG3: Cấp cho thành viên cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kì.

- Thẻ tạm trú ký hiệu LV1: Cấp cho người làm việc trong cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đản Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thẻ tạm trú ký hiệu LV2: Cấp cho người làm việc với các tổ chức chính trị-xã hội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Thẻ tạm trú ký hiệu ĐT: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các luật sư nước ngoài hành nghề hợp pháp tại Việt Nam.

- Thẻ tạm trú ký hiệu DH: Cấp cho thực tập sinh, sinh viên, học sinh.

 

2. Các đối tượng sau đây được cấp thẻ tạm trú không quá 03 năm:

- Thẻ tạm trú ký hiệu NN1: Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện của các dự án quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẻ tạm trú ký hiệu NN2: Cấp cho người đại diện chi nhánh của công ty nước ngoài hoặc người đứng đầu các văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa…của nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẻ tạm trú ký hiệu TT: Cấp cho thân nhân là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài đã có thị thực LV1, LV2, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc cấp cho người nước ngoài có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

 

3. Các đối tượng sau đây được cấp thẻ tạm trú không quá 02 năm

- Thẻ tạm trú ký hiệu PV1: Cấp cho phóng viên, báo chí nước ngoài được cấp phép hành nghề đúng quy định và thường trú tại Việt Nam.

- Thẻ tạm trú ký hiệu LĐ: Cấp cho người lao động nước ngoài.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

The Validity of temporary residence card for foreigners

The validity and purpose of using of temporary residence card for foreigners in Viet Nam are regulated in Article 38, 8 Immigration and Occupation Code for foreigners No. 47/2014/QH2013 has validity since 1 January 2015

 

1. Applicable objects for the temporary residence card which has validity no more than 5 years:

- NG3: Issued to members of diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organisations affiliated with the UN, representative offices of intergovernmental organisations and their spouses, children under 18 years of age, and housemaids during their term of office.

- LV1: Issued to people who come to work with units affiliated with Vietnam’s Communist Party; the National Assembly, the government, Central Committee of Vietnamese Fatherland Front, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Procuracy, State Audit Agency, ministries, ministerial agencies, governmental agencies, the People’s Councils, the People’s Committees of provinces.

- LV2: Issued to people who come to work with socio-political organisations, social organisations, Vietnam Chamber of Commerce and Industry.

- ĐT: Issued to foreign investors in Vietnam and foreign lawyers practising in Vietnam.

- DH: Issued to people who come to study or serve internships.

 

2. Applicable objects for the temporary residence card which has validity no more than 3 years:

- NN1: Issued to person who is the head of the representative office, project of international organizations and international non-governmental organizations in Vietnam.

_ NN2: Issued to the head of the representative office or branches of foreign business entity, representative offices of economic, culture and other professional organizations of foreign countries in Vietnam.

- TT: Issued to foreigners who are parents, spouses or children under 18 years of age of foreigners issued with LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ visas, or foreigners who are parents, spouses or children of Vietnamese citizens.

 

3. Applicable objects for the temporary residence card which has validity no more than 2 years

- PV1 - Issued to journalists who have permanent residences in Vietnam.

- LD - Issued to foreign labors

 

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

CONTACTS